>

دفترهای مجازی دوستان
back to home


 • علي رضا نوروزي:علوم كتابداري و اطلاع رساني
 • ملك محسن قادري:سينما
 • سید محمد مرد: برنامه ریز آموزشی , البته قصه نویسه
 • علی علی آبادی: جامعه شناس
 • هادی یاوری: ادبیات
 • فاطمه مجیدی: ادبیات
 • عباس اسدي:روزنامه نگاري
 • محمد كنشلو : مهندسي معدن
 • قاسم شيري : مديريت
 • رسول فشارکی: الکترونیک
 • محمد نصیری:مهندسی رایانه
 • علوم ارتباطات و اطلاعا:شادی ضابط